Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :31-10-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
31-10-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
30-10-20Gia Lai: 682,842,
Ninh Thuận: 992,327
Trúng 682 Gia Lai726
29-10-20Bình Định: 087,434,
Quảng Trị: 261,489,
Quảng Bình: 997,053
Trúng 087 Bình Định,
Trúng 261 Quảng Trị,
Trúng 997 Quảng Bình
734
28-10-20Đà Nẵng: 838,509,
Khánh Hòa: 400,552
Trúng 838 Đà Nẵng668
27-10-20Đắc Lắc: 818,096,
Quảng Nam: 928,505
Trúng 818 Đắc Lắc672
26-10-20TT Huế: 250,786,
Phú Yên: 897,127
Trúng 897 Phú Yên660
25-10-20Kon Tum: 785,334,
Khánh Hòa: 615,033
Trúng 615 Khánh Hòa317
24-10-20Đà Nẵng: 689,018,
Quảng Ngãi: 397,718,
Đắc Nông: 271,669
Trúng 689 Đà Nẵng,
Trúng 397 Quảng Ngãi,
Trúng 271 Đắc Nông
732
23-10-20Gia Lai: 321,376,
Ninh Thuận: 642,669
Trúng 321 Gia Lai,
Trúng 642 Ninh Thuận
405
22-10-20Bình Định: 395,964,
Quảng Trị: 271,722,
Quảng Bình: 919,286
Trúng 395 Bình Định,
Trúng 271 Quảng Trị,
Trúng 919 Quảng Bình
578
21-10-20Đà Nẵng: 767,054,
Khánh Hòa: 205,425
Trúng 205 Khánh Hòa360
20-10-20Đắc Lắc: 980,018,
Quảng Nam: 439,430
Trúng 980 Đắc Lắc,
Trúng 439 Quảng Nam
207
19-10-20TT Huế: 636,084,
Phú Yên: 303,015
Trúng 636 TT Huế275
18-10-20Kon Tum: 146,066,
Khánh Hòa: 960,993
Trúng 146 Kon Tum,
Trúng 960 Khánh Hòa
513
17-10-20Đà Nẵng: 080,202,
Quảng Ngãi: 954,851,
Đắc Nông: 427,375
Trúng 080 Đà Nẵng,
Trúng 954 Quảng Ngãi,
Trúng 427 Đắc Nông
688
16-10-20Gia Lai: 917,585,
Ninh Thuận: 934,826
Trúng 917 Gia Lai752
15-10-20Bình Định: 327,342,
Quảng Trị: 843,275,
Quảng Bình: 055,124
Trúng 327 Bình Định242
14-10-20Đà Nẵng: 984,923,
Khánh Hòa: 511,540
Trúng 984 Đà Nẵng,
Trúng 511 Khánh Hòa
566
13-10-20Đắc Lắc: 870,935,
Quảng Nam: 750,613
Trúng 870 Đắc Lắc667
12-10-20TT Huế: 904,817,
Phú Yên: 093,953
Trúng 904 TT Huế,
Trúng 093 Phú Yên
264
11-10-20Kon Tum: 058,178,
Khánh Hòa: 657,792
Trúng 657 Khánh Hòa522
10-10-20Đà Nẵng: 989,265,
Quảng Ngãi: 910,608,
Đắc Nông: 926,354
Trúng 989 Đà Nẵng,
Trúng 910 Quảng Ngãi,
Trúng 926 Đắc Nông
560
09-10-20Gia Lai: 292,501,
Ninh Thuận: 330,240
Trúng 292 Gia Lai,
Trúng 330 Ninh Thuận
694
08-10-20Bình Định: 816,380,
Quảng Trị: 487,869,
Quảng Bình: 316,206
Trúng 316 Quảng Bình487
07-10-20Đà Nẵng: 044,210,
Khánh Hòa: 688,451
Trúng 688 Khánh Hòa576
06-10-20Đắc Lắc: 162,834,
Quảng Nam: 964,907
Trúng 162 Đắc Lắc,
Trúng 964 Quảng Nam
244
05-10-20TT Huế: 092,965,
Phú Yên: 096,361
Trúng 092 TT Huế,
Trúng 096 Phú Yên
447
04-10-20Kon Tum: 551,418,
Khánh Hòa: 294,515
Trúng 551 Kon Tum686
03-10-20Đà Nẵng: 612,462,
Quảng Ngãi: 138,005,
Đắc Nông: 713,687
Trúng 713 Đắc Nông403
02-10-20Gia Lai: 299,562,
Ninh Thuận: 462,349
Trúng 299 Gia Lai,
Trúng 462 Ninh Thuận
464
01-10-20Bình Định: 032,352,
Quảng Trị: 172,391,
Quảng Bình: 530,604
Trúng 172 Quảng Trị,
Trúng 530 Quảng Bình
536
30-09-20Đà Nẵng: 624,044,
Khánh Hòa: 889,097
Trúng 624 Đà Nẵng325