Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
245
14-10-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
228
13-10-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
243
12-10-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
259
11-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
248
10-10-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
247
09-10-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
246
08-10-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
270
07-10-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
248
06-10-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
276
05-10-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc232
04-10-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
220
03-10-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Kon Tum230
02-10-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
263
01-10-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
219
30-09-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị
260
29-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa217
28-09-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
254
27-09-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
247
26-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
263
25-09-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
251
24-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
228
23-09-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
273
22-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
284
21-09-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
253
20-09-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
250
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
297
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
222
17-09-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
291
16-09-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
260
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
284