Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :31-10-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
31-10-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
30-10-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
29-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
28-10-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
27-10-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
26-10-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
25-10-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
221
24-10-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 71
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
218
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
229
22-10-20Bình Định: 95,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
21-10-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
20-10-20Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 39
Trúng Quảng Nam255
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
288
18-10-20Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 60
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
227
16-10-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
262
15-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
233
14-10-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
223
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
258
12-10-20TT Huế: 04,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
11-10-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
09-10-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
07-10-20Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
06-10-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
239
05-10-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
243
04-10-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa286
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
250
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270