Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
14-10-21Bình Định: 17,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
13-10-21Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
280
12-10-21Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 35
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
268
11-10-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
10-10-21Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 78
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
09-10-21Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
255
08-10-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 66
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
270
07-10-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
266
06-10-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
283
05-10-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 55
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
04-10-21TT Huế: 22,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
268
03-10-21Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
261
02-10-21Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
01-10-21Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
270
30-09-21Bình Định: 08,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 42
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
225
29-09-21Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
28-09-21Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250
27-09-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
26-09-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
25-09-21Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
24-09-21Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
23-09-21Bình Định: 44,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
22-09-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
229
21-09-21Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc290
20-09-21TT Huế: 43,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
231
19-09-21Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
272
18-09-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
275
17-09-21Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
16-09-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
228
15-09-21Đà Nẵng: 81,
Khánh Hòa: 96
Trúng Khánh Hòa220