Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :16-10-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-10-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-10-21Gia Lai: 904,
Ninh Thuận: 444
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
14-10-21Bình Định: 417,
Quảng Trị: 684,
Quảng Bình: 378
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
616
13-10-21Đà Nẵng: 420,
Khánh Hòa: 167
Trúng Khánh Hòa458
12-10-21Đắc Lắc: 535,
Quảng Nam: 435
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
319
11-10-21TT Huế: 629,
Phú Yên: 789
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
732
10-10-21Kon Tum: 145,
Khánh Hòa: 378
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
430
09-10-21Đà Nẵng: 396,
Quảng Ngãi: 231,
Đắc Nông: 166
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
577
08-10-21Gia Lai: 016,
Ninh Thuận: 371
Trúng Gia Lai541
07-10-21Bình Định: 963,
Quảng Trị: 854,
Quảng Bình: 761
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
594
06-10-21Đà Nẵng: 883,
Khánh Hòa: 362
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
435
05-10-21Đắc Lắc: 278,
Quảng Nam: 655
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
659
04-10-21TT Huế: 122,
Phú Yên: 611
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
411
03-10-21Kon Tum: 724,
Khánh Hòa: 040
Trúng Kon Tum566
02-10-21Đà Nẵng: 214,
Quảng Ngãi: 910,
Đắc Nông: 236
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
445
01-10-21Gia Lai: 237,
Ninh Thuận: 157
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
622
30-09-21Bình Định: 908,
Quảng Trị: 075,
Quảng Bình: 542
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
390
29-09-21Đà Nẵng: 548,
Khánh Hòa: 651
Trúng Đà Nẵng410
28-09-21Đắc Lắc: 493,
Quảng Nam: 048
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
916
27-09-21TT Huế: 629,
Phú Yên: 753
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
873
26-09-21Kon Tum: 248,
Khánh Hòa: 851
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
556
25-09-21Đà Nẵng: 454,
Quảng Ngãi: 772,
Đắc Nông: 892
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
441
24-09-21Gia Lai: 472,
Ninh Thuận: 226
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
534
23-09-21Bình Định: 244,
Quảng Trị: 910,
Quảng Bình: 072
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
676
22-09-21Đà Nẵng: 508,
Khánh Hòa: 117
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
379
21-09-21Đắc Lắc: 201,
Quảng Nam: 542
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
660
20-09-21TT Huế: 143,
Phú Yên: 388
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
883
19-09-21Kon Tum: 545,
Khánh Hòa: 479
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
727
18-09-21Đà Nẵng: 402,
Quảng Ngãi: 799,
Đắc Nông: 199
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
539
17-09-21Gia Lai: 898,
Ninh Thuận: 607
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
544
16-09-21Bình Định: 551,
Quảng Trị: 213,
Quảng Bình: 521
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
939
15-09-21Đà Nẵng: 191,
Khánh Hòa: 896
Trúng Khánh Hòa693