Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: 071,
Ninh Thuận: 520
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
454
02-07-20Bình Định: 486,
Quảng Trị: 206,
Quảng Bình: 791
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
321
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 917
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
610
30-06-20Đắc Lắc: 350,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
669
29-06-20TT Huế: 406,
Phú Yên: 225
Trúng TT Huế272
28-06-20Kon Tum: 158,
Khánh Hòa: 133
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
928
27-06-20Đà Nẵng: 043,
Quảng Ngãi: 032,
Đắc Nông: 300
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
733
26-06-20Gia Lai: 767,
Ninh Thuận: 891
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
457
25-06-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 093
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
264
24-06-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 606
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
673
23-06-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 384
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
565
22-06-20TT Huế: 100,
Phú Yên: 016
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
458
21-06-20Kon Tum: 701,
Khánh Hòa: 817
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
765
20-06-20Đà Nẵng: 297,
Quảng Ngãi: 686,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
497
19-06-20Gia Lai: 806,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
298
18-06-20Bình Định: 985,
Quảng Trị: 618,
Quảng Bình: 344
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
553
17-06-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 547
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
504
16-06-20Đắc Lắc: 528,
Quảng Nam: 648
Trúng Quảng Nam412
15-06-20TT Huế: 413,
Phú Yên: 469
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
813
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
635
13-06-20Đà Nẵng: 487,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 113
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
580
12-06-20Gia Lai: 582,
Ninh Thuận: 053
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
824
11-06-20Bình Định: 812,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 574
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
615
10-06-20Đà Nẵng: 385,
Khánh Hòa: 640
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
659
09-06-20Đắc Lắc: 346,
Quảng Nam: 853
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
400
08-06-20TT Huế: 592,
Phú Yên: 136
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
953
07-06-20Kon Tum: 638,
Khánh Hòa: 523
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
677
06-06-20Đà Nẵng: 518,
Quảng Ngãi: 488,
Đắc Nông: 685
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
936
05-06-20Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 354
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
557
04-06-20Bình Định: 814,
Quảng Trị: 741,
Quảng Bình: 205
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
567
03-06-20Đà Nẵng: 324,
Khánh Hòa: 992
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
419